Theo dõi và quản lý Service với Monit trên CentOS

Giới Thiệu Monit Là Gì?

Monit là một công cụ giám sát mã nguồn mở miễn phí cho Unix và Linux. Hiện tại mình thấy Monit khá là tiện lợi, tự động, dễ sử dụng. Nó có thể dùng để quản lý và theo dõi mọi thứ như: check programs, check files, check directories, check host, v.v…

Đối Tượng Để Monitor

1. Processes

Monit theo dõi các process chạy nền như: mysql, apache, nginx, v.v…. Với Monit chúng ta có thể start service nếu nó không chạy, restart service nếu nó không phản hồi, hoặc có thể kill service khi chúng tốn quá nhiều tài nguyên như: CPU, RAM….

Cú pháp:

CHECK PROCESS <unique name> <PIDFILE <path> | MATCHING <regex>>

2. Files, Directories, Filesystem

Ta cũng có thể dùng Monit để kiểm tra các thay đổi của files, thư mục như: thời gian thay đổi, dung lượng, v.v….

Cú pháp:

CHECK FILE <unique name> PATH <path>
CHECK FILESYSTEM <unique name> PATH <string>
CHECK DIRECTORY <unique name> PATH <path>

3. Network connections

Bạn có thể dùng Monit để gửi dữ liệu và kiểm tra phản hồi từ Server.

Cú pháp:

CHECK NETWORK <unique name> <ADDRESS <ipaddress> | INTERFACE <name>>

4. Programs

Monit có thể thực hiện 1 chương trình, hay chạy 1 script tại một số thời điểm như crontab. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra giá trị trả về của một chương trình hay script thực thi.

Cú pháp:

CHECK PROGRAM <unique name> PATH <executable file> [TIMEOUT <number> SECONDS]

5. System

Monit cũng có thể theo dõi các tài nguyên của máy như: CPU, RAM, v.v….

Cú pháp:

CHECK SYSTEM <unique name>

Monit Action

Monit cung cấp ta một số action trong việc theo dõi như:

 • Alert : gửi cảnh báo cho người dùng qua email.
 • Restart : khởi động lại service và gửi cảnh báo.
 • Start : khởi động service và gửi cảnh báo.
 • Stop : dừng service và gửi cảnh báo.
 • Exec : thực thi 1 chương trình và gửi cảnh báo.
 • Unmonitor : ngừng theo dõi và gửi cảnh báo.

Cài Đặt

Để cài đặt ta dùng lệnh

yum -y install monit

Sau đó start Monit với lệnh:

monit

Kiểm tra trạng thái của Monit:

monit status

Chú ý: các bạn muốn cho Monit nó tự động start khi restart lại máy thì dùng lệnh sau:

(ví dụ trên CentOS 6)

service monit enable

Kiểm tra xem đã start cùng với máy chưa

chkconfig --list | grep monit

Monit check config

Config Monit

Tiếp theo là config Monit, bằng cách edit file /etc/monit.conf

vi /etc/monit.conf

Trong file config có nhiều setting, những setting mình đã dùng qua như:

Kiểm tra service sau mỗi 2 phút. Số ở đây mình tính bằng giây.

set daemon 120      # check services at 2-minute intervals

Set file log của Monit để theo dõi. Mình có thể thay đổi bằng directory khác như /var/log/monit.log

set log /var/log/monit.log

Set mail khi monit alert

set mailserver smtp.gmail.com port 587
  username "info-monitoring@your_domain" password "your_password"
  using tlsv1
  with timeout 30 second

Có thể thêm email để nhận mail alert. Có thể thêm nhiều mail nhận alert

set alert email_address_1
set alert email_address_2
set alert email_address_3

Seting email-format như sau:

set mail-format {
 from: monit@your_domain
 subject: monit alert -- $EVENT
 message: $EVENT Service $SERVICE
        Date:    $DATE
        Action:   $ACTION
        Host:    $HOST
        Description: $DESCRIPTION
      Your faithful employee,
      Monit }

Giao Diện WEB của Monit

Mình cũng setting trong file /etc/monit.conf

vi /etc/monit.conf
set httpd port 2812
 allow 0.0.0.0/0.0.0.0
 allow admin:monit

Như config trên thì Monit sẽ lắng nghe ở port 2812 với user là adminpass là monit

Reload lại Monit với lệnh

/etc/init.d/monit restart

Monit web interface

Tại giao diện web bạn có thể thực hiện những action như: Start service, Stop service, Restart service, Disable monitoring

Service monitor

Config để Monitor Service

Các bạn chú ý ở file config /etc/monit.conf, cuối file có include

include /etc/monit.d/*

Nên những file config các bạn thêm vào thì mình để trong /etc/monit.d/ để dễ quản lý

Một vài config để check như:

Check curent disk space

Như config dưới đây thì khi disk space sử dụng quá 80% sẽ báo mail alert

check device root with path /
  if SPACE usage > 80% then alert
check device var with path /var
  if SPACE usage > 80% then alert

Check server system load monitoring

Như config dưới đây thì khi memory usage trên 95%, CPU dùng trên 95%, average load is >4 for at least 5 min thì báo mail alert

check system your-domain.com
  if memory usage > 95% for 2 cycles then alert
  if cpu usage > 95% for 2 cycles then alert
  if loadavg (5min) > 4 for 2 cycles then alert

Check process

Ví dụ như với process của nginx, ta có thể kiểm tra như: start, stop, kiểm tra nếu không tồn tại thì restart lại, hoặc mình cũng có thể thực thi một bath script tùy ý với nội dung trong file file_script_bath.sh

check process nginx with pidfile /run/nginx.pid
 start program = "/bin/systemctl start nginx"
 stop program = "/bin/systemctl stop nginx"
 if not exist then restart
 if not exist then exec "file_script_bath.sh" else if succeeded then exec "file_script_bath.sh"

Sau khi thêm config thì mình test lại với lệnh:

monit -t

Kết quả:

Control file syntax OK

Tiếp theo là restart lại Monit để apply config mới

/etc/init.d/monit restart

Có nhiều config mẫu, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây Monit Configuration Examples

Bài viết đến đây là hết. Còn rất nhiều nội dung khác các bạn có thể tham khảo tại đây Monit Document. Hẹn các bạn ở các bài viết sau.

Chúc các bạn code zui zẻ.

Nguồn tham khảo

 1. https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/centos-how-tos/monitor-and-manage-your-services-with-monit-on-centos-6-rhel-6.html
 2. https://mmonit.com/monit/documentation/monit.html
 3. https://www.mmonit.com/wiki/Monit/ConfigurationExamples