Xử lý magic number trong Rails

Magic number là gì?

Magic number là những đoạn hardcode, giá trị tĩnh và không rõ ràng. Chúng có thể là số, chữ…
Ví dụ

if client_id == 21
 # your code
end
validates :name, length: {maximum: 100}

Những đoạn code như trên sẽ dẫn đến các vấn đề như:

 • Khó khăn trong việc review và đọc code
  (Người đọc code sẽ cần phải tìm xem 21 là client nào)
 • Dễ sai sót trong việc maintaince
  (Thay đổi giá trị ở class này nhưng quên ở class khác)

Cách xử lý magic number

1. Các hàm có sẵn
numbers = [1, 2, 3]
language = 'Ruby'
# bad
numbers[0] # => 1
numbers.size > 0 # => true
language.length == 0 # => false

Ruby - A PROGRAMMER’S BEST FRIEND cung cấp cho chúng ta những hàm rất dễ hiểu như

# good
numbers.first # => 1
numbers.any? # => true
language.zero? # => false
2. Hằng số
# bad
if client_id == 21
 # your code
end

Đặt tên hằng số có ý nghĩa làm cho code trông dễ đọc hơn như thế này

# good
ZIGEXN_CLIENT_ID = 21

if client_id == ZIGEXN_CLIENT_ID
 # your code
end
3. Gem Config

Gem config giúp chúng ta dễ dàng quản lý và sử dụng các giá trị setting của hệ thống.
Cài đặt gem config

# Gemfile
gem 'config'
bundle install
rails g config:install

Thêm các giá trị cần dùng vào file settings.yml

# config/settings.yml
client:
 zigexn:
  id: 21
  name: Zigexn

Sử dụng trong code

# good 
if client_id == Settings.client.zigexn.id
 # your code
end

Đọc thêm về Gem config: railsconfig/config

Tổng kết

Vậy là mình đã hoàn thành bài giải thích khái niệm magic number và cách xử lý chúng trong Rails.
Cùng quay lại project của mình và xem code của mình có đang bốc mùi không nhé ;)


Tham khảo: