Sử dụng gem tablesmith trong ruby on rails

Giới thiệu:

Trong quá trình làm việc với Rails thì đa phần chúng ta sử dụng và làm việc với màn hình console rất nhiều. Để làm cho công việc trở nên thú vị và sinh động hơn, thì mình phát hiện 1 gem khá thú dị. Đó là tablesmith.

Cài đặt gem

Đơn giản là mình thêm vào Gemfile trong ứng dụng :

gem tablesmith

Sau đó chạy:

bundle install

Sử Dụng

 • Trong irb hoặc pry :
require 'tablesmith'
> [[:foo, :bar], [1,3]].to_table
=> +-----+-----+
| foo | bar |
+-----+-----+
| 1  | 3  |
+-----+-----+
> {a: 1, b: 2}.to_table
=> +---+---+
| a | b |
+---+---+
| 1 | 2 |
+---+---+
> [{date: '1/1/2020', amt: 35}, {date: '1/2/2020', amt: 80}].to_table
=> +----------+-----+
|  date  | amt |
+----------+-----+
| 1/1/2020 | 35 |
| 1/2/2020 | 80 |
+----------+-----+
> p1 = Person.create(first_name: 'chrismo', custom_attributes: { instrument: 'piano', style: 'jazz' })
=> #<Person:0x00007fac3eb406a8 id: 1, first_name: 'chrismo', last_name: nil, age: nil, custom_attributes: {:instrument=>'piano', :style=>'jazz'}>
> p2 = Person.create(first_name: 'romer', custom_attributes: { hobby: 'games' })
=> #<Person:0x00007fac3ebcbb68 id: 2, first_name: 'romer', last_name: nil, age: nil, custom_attributes: {:hobby=>'games'}>
> batch = [p1, p2].to_table
=> +----+------------+-----------+-----+--------+------------+--------+
|       person        |   custom_attributes    |
+----+------------+-----------+-----+--------+------------+--------+
| id | first_name | last_name | age | hobby | instrument | style |
+----+------------+-----------+-----+--------+------------+--------+
| 1 | chrismo  |      |   |    | piano   | jazz  |
| 2 | romer   |      |   | games |      |    |
+----+------------+-----------+-----+--------+------------+--------+

Với cách làm này, mình có thể xem dữ liệu một cách trực quan, đỡ phải căng mắt ra nhìn màn hình console một cách đơn điệu. Chúc các bạn code zui zẻ.