Rails development với Docker Compose

docker

Docker là một công cụ hữu ích khi bạn muốn xây dựng một môi trường development tương đồng với production. Với Docker Compose, Docker càng giúp ích hơn cho developer với nhu cầu tách các dependencies như MySQL, Solr hay Redis ra thành các components riêng biệt. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các thiết lập môi trường development cho Rails app đơn giản với Docker và Docker Compose.

Cài đặt Docker và Docker Compose

Cài đặt Docker cho Ubuntu 16.04

 • Update apt sources
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates
 • Thêm GPG key
$ sudo apt-key adv \
       --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 \
       --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
 • Thêm Docker repo vào source list
$ echo "deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
 • Update apt package
$ sudo apt-get update
 • Cài đặt docker-engine
$ sudo apt-get install docker-engine
 • Khởi động service cho docker
$ sudo service docker start

Cài đặt Compose cho Ubuntu 16.04

 • Cài đặt từ source
$ curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.9.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 • Thêm quyền executable cho docker-compose
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Phát triển Rails với Docker và Docker Compose

Setup Docker

Dockerfile

Trong thư mục Rails project, tạo Dockerfile với nội dung:

# Dockerfile
FROM ruby:2.3.3

RUN apt-get update -qq && apt-get install -y build-essential

# postgres
RUN apt-get install -y libpq-dev

# nokogiri
RUN apt-get install -y libxml2-dev libxslt1-dev

# capybara-webkit
RUN apt-get install -y libqt4-webkit libqt4-dev xvfb

# JS runtime
RUN apt-get install -y nodejs

ENV APP_HOME /myapp
RUN mkdir $APP_HOME
WORKDIR $APP_HOME

ADD Gemfile* $APP_HOME/
RUN bundle install

ADD . $APP_HOME

Mình sẽ giải thích một vài command ở Dockerfile trên:

 1. FROM: Chỉ định image mà sử dụng để làm base cho container. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng ruby 2.3.3
 2. RUN: Chỉ định command được sử dụng khi build
 3. ENV: Set biến môi trường
 4. WORKDIR: Chỉ định thư mục base. Tất cả command được gọi sau đó sẽ được thực thi bên trong thư mục này.
 5. ADD: Copy files từ máy host vào container Mỗi command này sẽ tạo ra một cached image mà chúng ta có thể xây dựng tiếp lên trên. Để build docker image, trong thư mục chứa Dockerfile, chạy lệnh: docker build .

Compose file

Chúng ta đã xây dựng thành công một Docker image để chứa Rails, tuy nhiên chúng ta vẫn còn cần phải thiết định cho các dependencies như database hay search engine. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng Docker Compose. Trong cùng thư mục chứa Rails, tạo file docker-compose.yml có nội dung:

# config/database.yml
version: '2'
services:
 db:
  image: postgres:9.6.1
  ports:
   - "5432:5432"
  volumes:
   - /data/postgresql-9.6.1:/var/lib/postgresql/data

 web:
  build: .
  command: bin/rails server --port 3000 --binding 0.0.0.0
  ports:
   - "3000:3000"
  depends_on:
   - db
  volumes:
   - .:/myapp

Trong file Docker Compose này chúng ta đã chỉ định 2 services sẽ chạy song song là webdb.

 • db được chỉ định sẽ sử dụng image postgres:9.6.1 quaimage: postgres:9.6.1 và có thể truy xuất qua cổng 5432. Thiết định mặc định của ports<HOST_PORT>:<DOCKER_PORT>. volumes sẽ kết nối thư mục ở host vào thư mục được chỉ định trên container; ở đây chúng ta kết nối thư mục /data/postgres-9.6.1 trong Rails root vào thư mục /var/lib/postgresql/data trong container; nhờ vậy khi có bất kì thay đổi gì trong database, data sẽ được lưu xuống host thay vì chỉ nằm trên container tránh tình trạng mất dữ liệu khi “lỡ tay” xóa container.
 • web sử dụng Dockerfile thông qua build: . và truy xuất qua cổng 3000. depends_on sẽ chỉ định services mà web sẽ cần và từ đó chạy services đó trước khi chạy web; ở đây là db. Chúng ta kết nối thư mục Rails vào thư mục /myapp trong container thông qua volumes

Lúc này trong thư mục gốc của Rails, để bắt đầu build và khởi động container, bạn chạy lệnh:

$ docker-compose up

Thiết lập cho database

Do chúng ta kết nối tới database trên container, nên sẽ cần chỉnh sửa file config/database.yml:

# docker-compose.yml
development: &default
 adapter: postgresql
 database: myapp_development
 pool: 5
 username: postgres
 host: db

test:
 <<: *default
 database: myapp_test

Sau khi thiết lập kết nối với database từ Rails app, ta có thể chạy lệnh tạo và migrate database qua: docker-compose run web rake db:create db:setup

Tương tác với container

Tương tác với console

Bạn có thể mở Rails console thông qua command: docker-compose run web rails console

Cấu trúc của command để tương tác với container là docker-compose run {CONTAINER_NAME} {COMMAND}

Một vài command hữu ích khác

 • Truy cập shell của web: docker-compose exec -it web bash
 • Kết nối với server console: docker attach <CONTAINER_FULL_NAME>
 • Khởi động lại container web: docker-compose restart web
 • List tất cả các container đang hoạt động: docker ps
 • Ngoài ra còn nhiều command khác, bạn có thể tham khảo tại đây

Kết luận

Trên đây là một ví dụ nhỏ về việc xây dựng môi trường cho Rails app với Docker. Việc thêm vào các services khác trong cùng một application như Redis hay Solr là việc vô cùng đơn giản với Docker Compose.

Tham khảo