Áp dụng Google AMP cho ứng dụng Rails

Áp dụng Google AMP cho ứng dụng Rails

1. Giới thiệu

Google AMP là tiêu chuẩn mới để xây dựng các trang web cho mobile với tốc độ tải nhanh hơn. Cho phép tải trang gần như ngay lập tức.

Tổng quan Google AMP

2. Các Validation quan trọng của AMP cần lưu ý

https://www.ampproject.org/docs/reference/validation_errors

Sử dụng tool AMP test để check AMP page pass tất cả validation.

TL;DR

CSS

 • Không đưọc sử dụng inline CSS và external CSS.
 • Add internal CSS bằng thẻ <style amp-custom></style>.
 • Internal CSS không vượt quá 50KB.
 • Internal CSS không đưọc chứa !important charset.

JS

 • Không được include bất cứ file hoặc đoạn js nào, nếu cần thì phải sử dụng các component của AMP
 • Chỉ đưọc include thẻ <script> với type là application/ld+json
 • Không cho phép chứa function javascript ví dụ: href=javascript:;
 • Không cho phép sử dụng onclick, có thể dùng on để thay thế. Cú pháp eventName:targetId[.methodName[(arg1=value, arg2=value)]

  Ví dụ:

<a on="tap:targetForm.hide">Click</a>
<form id="targetForm" on="submit.modal-id.show"></form>
 • Sử dụng amp-lightbox thay thế modal bootstrap.
 • Khi muốn toggle show/hide một đối tượng thì sử dụng toggleVisibility

  Ví dụ:

<button on="tap:targetForm.toggleVisibility">Toggle</button>

Lưu ý, để sử dụng đưọc toggleVisibility thì không được ẩn object bằng display: none nó sẽ ngăn cản AMP thay đổi trạng thái của đối tượng, sử dụng attribute hidden để thay thế.

Google Analytics

 • Sử dụng amp-analytic để thực hiện tracking của GA

Images and Iframe

 • Sử dụng amp-img thay cho thẻ img. Lưu ý, cần phải cung cấp widthheight, nếu sử dụng responsive có thể thêm layout="responsive"
 • Sử dụng attribute fallback để load hình ảnh thay thế khi ảnh gốc bị lỗi hoặc load chậm Ví dụ:
<amp-img alt="Mountains"
width="550"
height="368"
src="images/mountains.webp">
<amp-img alt="Mountains"
 fallback
 width="550"
 height="368"
 src="images/mountains.jpg"></amp-img>
</amp-img>
 • Sử dụng amp-iframe thay thế cho iframe, src của amp-iframe phải là https.

Display dynamic data

 • Có thể display dữ liệu động bằng amp-binding

  Ví dụ: submit form bằng ajax và hiển thị kết quả trên modal

<form on="submit-success:targetLightbox, AMP.setState({ formResponse: event.response })">
 <button type="submit">Submit</button>
</form>

<amp-lightbox id="targetLightbox" layout="nodisplay">
 <div class="lightbox">
  <amp-img src="my-full-image.jpg" width=300 height=800 on="tap:my-lightbox.close">
  <p [text]="formResponse.mesage"></p>
  <p [text]="formResponse.status"></p>
 </div>
</amp-lightbox>

Lưu ý: amp-binding là feature đang trong giai đoạn thử nghiệm Experimental features vì vậy cần phải enable feature này trên môi trường development bằng cách thực hiện lệnh

   AMP.toggleExperiment('experiment')

trên Chrome devtools console.

Nếu muốn sử dụng amp-binding trên môi trường Production thì cần phải đăng kí origin trials Tại đây sau khi đăng kí thành công chúng ta sẽ nhận đưọc 1 token, add token vào thẻ <head>

<meta name="amp-experiment-token" content="HfmyLgNLmblRg3Alqy164Vywr">

Form

 • Bắt buộc phải chứa attribute target bằng _top hoặc _blank
 • Sử dụng amp-form thay cho form_tag, lưu ý cần add thêm authenticate token của rails vào form
<%= hidden_field_tag :authenticity_token, form_authenticity_token -%>
 • Các events quan trọng submit, submit-success, submit-error

Others

 • Trên môi trường Development nếu sử dụng gem rack-mini-profiler hoặc xray-rails thì cần phải disable trước khi test vì những gem này sẽ add những đoạn script vào page của chúng ta dẫn đến AMP validate sẽ bị fail.
 • Đối với Production, script tracking của NewRelic sẽ gây fail, tham khảo NewRelic Disable monitoring để fix.

Security

 • CORS Requests in AMP: Khi user tìm thấy page AMP của chúng ta trên kết quả tìm kiếm của của Google và click vào xem thì họ sẽ access vào một cached page từ Google AMP Cache, có nghĩa là user không access trực tiếp vào trang AMP của chúng ta mà thông qua một platform khác, ở đây, Google Search sử dụng Google AMP Cache để render AMP page một cách nhanh chóng, cached page đưọc cung cấp bởi Google AMP Cache với một domain khác, do đó chúng ta cần phải handle CORS request.

Tham khảo CORS Security in AMP

3. Apply AMP cho ứng dụng Rails

3.1 Định nghĩa một MIME type mới

Để tạo view mới cho những pages đã có sẵn mà không cần thay đổi nhiều ở controller thì cách dễ dàng nhất là định nghĩa một mime type mới. Ví dụ: Ta muốn /products/abc sẽ load view HTML chuẩn, còn /products/abc.amp sẽ load view của AMP Đầu tiên, tạo một mime type mới trong config/initializers/mime_types.rb

Mime::Type.register 'text/html', :amp

Tạo một layout mới cho AMP version tuân thủ theo các tiêu chuẩn của AMP

 • Bắt đầu bằng doctype <!doctype html>.
 • top-level tag <html > hoặc <html amp>.
 • Chứa thẻ <head><body>.
 • Chứa thẻ <meta charset="utf-8">first child của thẻ <head>.
 • Chứa thẻ <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>second child của thẻ <head>.
 • Chứa thẻ <link rel="canonical" href="$SOME_URL" /> bên trong thẻ <head> để chỉ đển version HTML của page.
 • Chứa thẻ <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1"> bên trong thẻ <head>.
 • Chứa amp-boilerplate bên trong thẻ <head>
<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
 • Ngoài ra, bên trong thẻ <head> có thẻ chứa metadata định nghĩa structure của page. Phần này sẽ đưọc đề cập ở phần sau.

File app/views/layouts/application.amp.erb sẽ có nội dung như sau

 <!doctype html>
 <html >
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
   <link rel="canonical" href="<%= url_for(format: :html, only_path: false) %>" >
   <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
   <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
  </head>
  <body>
   <div class="amp">
    <%= yield %>
   </div>
  </body>
 </html>

3.2 Add custom CSS cho AMP

 • Tạo một file sass mới cho AMP app/assets/stylesheets/amp/application.scss
 body {
  ...some styles here...
 }
 • Register file này vào precompilation bằng cách add vào config/application.rb
 config.assets.precompile << 'amp/application.scss'
 • Do AMP chỉ chấp nhận internal CSS nên ta sẽ phải copy tất cả sass đã compile vào view bằng cách add code sau vào thẻ <head>
<% if Rails.application.assets && Rails.application.assets['amp/application'] %>
 <style amp-custom><%= Rails.application.assets['amp/application'].to_s.html_safe %></style>
<% else %>
 <style amp-custom><%= File.read "#{Rails.root}/public#{stylesheet_path('amp/application', host: nil)}" %></style>
<% end %>
 • ở môi trường development ta sử dụng Rails.application.assets helper để get tất cả sass compiled của AMP.
 • ở môi trường production do variable này là nil nên chúng ta phải đọc compiled file trong thư mục public/assets.

3.3 Chỉ định AMP page để Google có thể index

 • Sau khi hoàn thành page AMP chúng ta cần phải giúp Google bot tìm thấy và index chúng bằng cách gắn các thẻ <link rel="canonical">
 • Gắn vào layout của page AMP link đến page format html
 <link rel="canonical" href="<%= url_for(format: :html, only_path: false) %>" >
 • ở layout non-AMP link đến page AMP
 <link rel="amphtml" href="<%= url_for(format: :amp, only_path: false) %>" >