Bring Innovation from Vietnam to the World!
/images/rails5.png


Rail 5 Action Cable

Bài viết giới thiệu về tính năng action cable của Rails 5

/images/process-threads.png


Process vs Thread

Bài viết giới thiệu process và thread và sự khác nhau giữa hai khái niệm này.

/images/testing.jpg


Bắt đầu viết test với RSpec

Tìm hiểu về cách sử dụng Rspec để kiểm thử chức năng của ứng dụng web Ruby on Rails.

/images/elasticsearch-rails.jpg


Elasticsearch Basic

Hướng dẫn sử dụng elasticsearch với Ruby On Rails.

/images/ios_image_top.png


Những thứ cần thiết cho việc thiết kế app iOS

Trong bài viết này mình sẽ tóm tắt một vài thông số cơ bản của các element iOS và những điểm cần lưu ý khi thiết kế ứng dụng.

/images/micro_optimize_ruby.jpg


Micro-optimize Ruby

Bài viết giới thiệu một số kỹ thuật optimize Ruby code. Gọi là micro-optimize vì nó chỉ tăng performance lên từng chút một, nhưng nhiều cái micro đó góp lại sẽ tăng performance của cả hệ thống lên đáng kể...


Subscribe via RSS