Bring Innovation from Vietnam to the World!
/images/solr-logo.png


Giới thiệu chức năng Recommendation của Solr

Bài viết giới thiệu cơ bản về chức năng recommendation của Solr

/images/thumb_wa.jpg


Giới thiệu phong cách Web Design của Nhật Bản

Dịch từ một bài viết hay giới thiệu về phong cách thiết kế Web design của Nhật Bản

/images/nginx-vs-apache.png


Web server: NGINX and APACHE

NGINX và APACHE là 2 open source web server phổ biến nhất hiện nay. Chúng phục vụ hơn 50% lượng traffic trên mạng internet.

/images/mina.jpg


Capistrano VS Mina

Sự khác biệt giữa Capistrano và Mina trong việc Deploy Rails Application

/images/react-logo.png


Giới thiệu Reactjs

Bài viết giới thiệu cơ bản thư viện Reactjs của Facebook.

/images/ruby-threading.png


Giới thiệu gem parallel

Bài viết giới thiệu gem parallel được sử dụng để chạy multi-threading và multi-processing


Subscribe via RSS