Bring Innovation from Vietnam to the World!
/images/cells.jpg


Sử dụng gem cells trong ruby on rails

Cells là 1 gem được sử dụng để gộp cả view lẫn controller lại thành 1 package.

/images/amp.jpg


Áp dụng Google AMP cho ứng dụng Rails

Bài viết tổng hợp các lưu ý đẻ tạo AMP view tiêu chuẩn cho ứng dụng Rails

/images/linux-signal.png


Giới thiệu về Linux Signal

Trong bài viết này, ta sẽ làm quen với khái niệm signal trong Linux và cách xử lý các signal này trong Ruby.

/images/docker-funny.png


Rails development với Docker Compose

Giới thiệu cách setup môi trường development cho một dự án Rails cơ bản.

/images/regex.jpg


Một số Regex thường dùng trong ruby

Bài viết giới thiệu cơ bản về cách sử dụng kỹ thuật regex dùng để xử lý chuỗi trong ruby.

/images/duck-typing.jpg


Khái niệm Duck typing trong Ruby

Bài viết giới thiệu cơ bản về cách sử dụng kỹ thuật duck typing cho ruby


Subscribe via RSS